ეკონომიკური ეფექტები

არარეზიდენტი ინვესტორების წილი სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელში პერიოდის ბოლოსათვის

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ბირჟაზე დაშვებული კორპორატიული ბონდების კაპიტალიზაცია პროცენტულად მშპ-თან

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ბირჟაზე დაშვებული ლარში დენომინირებული კორპორატიული ბონდები წილი მთლიან კორპორატიულ ობლიგაციებში

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ეროვნული დანაზოგების წილი მშპ-ში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მასწავლებლების რაოდენობა კერძო და საჯარო პროფესიულ სასწავლებლებში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

 • საჯარო

  2636 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • კერძო

  2320 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მელიორილებული მიწის ფართობი წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული მიწის ფართობები

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ბიზნეს სექტორის მთლიან დასაქმებაში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი მთლიან ბიზნეს სესხებში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი მთლიან გამოშვებაში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოებზე ლარში გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობა რეგიონების მიხედვით გამოშვება ერთ დასაქმებულზე (ათასი ლარი), 2020 წელი

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობა სექტორების მიხედვით გამოშვება ერთ დასაქმებულზე (ათასი ლარი), 2019 წელი

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

 • საჯარო

  N/A

 • კერძო

  N/A

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით

წყარო: საქსტატი, 2021 | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

 • საჯარო

  1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

 • კერძო

  0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიული სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა წილი მთლიან ჩარიცხულ რაოდენობაში (სახელმწიფო და კერძო)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საბაზისო პენსიის ფარდობა საარსებო მინიმუმთან

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საპენსიო დანახარჯების წილი მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბაზრის კაპიტალიზაცია, პროცენტულად მშპ-თან წლის განმავლობაში აქციებით ვაჭრობის შედეგები (საბირჟო+არასაბირჟო)

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული ემიტენტების (ბონდების) რაოდენობა

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ფარდობა მშპ-სთან

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩარიხცული სტუდენტების რაოდენობა ერთ მასწავლებელზე კერძო და საჯარო პროფესიულ სასწავლებლებში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 25.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

აგრო-ექსპორტი: დსთ vs. ევროკავშირი წილი მთლიან აგრო-ექსპორტში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.05.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე