ეკონომიკური ეფექტები

როგორია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები? საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების განვითარების ახალი 10-წლიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი.

 • %∆მშპ

  9.7 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ინფლაცია

  10.3 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • ექსპორტი/მშპ

  51.7 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • მიმდინარე ანაგარიშის დეფიციტი/მშპ

  4.9 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • ბიუჯეტის დეფიციტი/მშპ

  0.66 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

როგორია ქვეყანაში ეკონომიკისადმი განწყობა? საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI)

საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI) გვიჩვენებს მომხმარებლისა და ბიზნესის განწყობას მათი ფინანსური/კომერციული მდგომარეობის და მოლოდინების შესახებ. G-ESI არის ორი დამოუკიდებელი გამოკითხვის კომბინაცია, რომელსაც რეგულარულად ატარებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი: მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) და ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI).

 • BCI

  15.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • CCI

  -34.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

დასრულებული გადახდისუუნარობის საქმეების საშუალო ხანგრძლივობა (წელი)

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 10.09.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მიმდინარე საქმეების ხანგრძლივობა (წელი) მიმდინარე გადახდისუუნარობის საქმეების საშუალო და მედიანური ხანგრძლივობა (წელი)

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 10.09.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

განსახილველი გადახდისუუნარობის საქმეების რაოდენობა წლის დასაწყისში არსებული დაუსრულებელი საქმეების ნაშთი და მიმდინარე წელს შემოსული ახალი გადახდისუუნარობის საქმეები

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 19.09.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეაბილიტაციის წილი წამოწყებულ საქმეებში იმ წამოწყებული საქმეების წილი, რომლებსაც მიენიჭა რეაბილიტაციის რეჟიმი

წყარო: www.ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022 | შენიშვნა: ძველი კანონის შემთხვევაში, განხილულია ის საქმეები, რომელიც დაიწყო 1/1/2019-დან 3/31/2021-მდე პერიოდში

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დასრულებული გადახდისუუნარობის საქმეები ის დასრულებული გადახდისუუნარობის საქმეები, რომლებიც სასამართლო განიხილა გადაწყვეტილების გამოტანით

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 19.09.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სერტიფიცირებული და ავტორიზებული პრაქტიკოსები (2021)

წყარო: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, აღსრულების ეროვნული ბიურო | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობა ICT უნარების მიხედვით

წყარო: საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით დასახლების ტიპის მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერცია, წლიური მლნ ლარი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა საცალო ვაჭრობასთან

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ელექტრონული კომერციის ტერმინალების რაოდენობა

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

უცხოური ბარათებით გადახდების წილი ადგილობრივ ელექტრონულ კომერციაში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 08.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა ჯამურ ელექტრონულ კომერციასთან ჯამური ელექტრონული კომერცია მოიცავს ადგილობრივ ელექტრონულ კომერციას და ქართული ბარათებით ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ელექტრონული კომერციის ოპერაციებს.

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 06.08.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალაღება* ბუნებრივი ობიექტებიდან (მლნ მ3) * არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის აღებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყლის გამოყენება (მლნ მ3) *არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გამოყენებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას (%) პროცენტული წილი წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყლის მოცულობიდან

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყლის დანაკარგები ირიგაციული სისტემებიდან (მლნ მ3)

წყარო: საქართველოს მელიორაცია | ბოლო განახლების თარიღი: 10.08.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყლის დანაკარგები ირიგაციული სისტემებიდან (%) პროცენტული წილი წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყლის მოცულობიდან

წყარო: საქართველოს მელიორაცია | ბოლო განახლების თარიღი: 10.08.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დაბინძურებული ჩამდინარე წყალი (%) პროცენტული წილი ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების მოცულობაში

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების რაოდენობა (2010-2022)

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 27.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების რაოდენობა განმახორციელებელი უწყების მიხედვით

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშები სფეროების მიხედვით

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საჯაროდ ხელმისაწვდომი რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების წილი

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტები

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

შემოსავლები საერთაშორისო მოგზაურობიდან

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საერთაშორისო ვიზიტების წილი ქვეყნების შემოსავლების მიხედვით

წყარო: ავტორის კალკულაცია, მსოფლიო ბანკი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დანახარჯების სტრუქტურა (ათასი ლარი)

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული აქტივობები

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ ტურისტული პაკეტის გამოყენება

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ტურისტული ვიზიტით კმაყოფილება

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ვიზიტორების რაოდენობა დაცულ ტერიტორიებზე

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია| ბოლო განახლების თარიღი - 18.05.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საშინაო სახელმწიფო ვალის წილი მთლიან სახელმწიფო ვალში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ლარში დენომინირებული კორპორატიული ობლიგაციების ჯამური ნაშთი მშპ-სთან მიმართებით (მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული ობლიგაციები)

წყარო: ეროვნული ბანკი, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბირჟის ჯამურო კაპიტალიზაცია მშპ-სთან მიმართებით

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბირჟაზე დალისტული კომპანიების რაოდენობა სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სავაჭრო სისტემაში დაშვებული აქციები

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

არასაბანკო საფინანსო სექტორის წილი საფინანსო სექტორის მთლიან აქტივებში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საპენსიო ფონდების აქტივების ღირებულება (მლნ. ლარი)

წყარო: ეროვნული ბანკი, საპენსიო სააგენტო | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პორტფელის ინვესტიციები სავალო ფასიან ქაღალდებში (მლნ. აშშ დოლარი)

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი - 02.06.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა მიერ შექმნილი დამატებული ღირებულება (მლნ. ლარი)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

SME წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მწარმოებლურობა საწარმოთა ზომის მიხედვით

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა მწარმოებლურობა

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა დასაქმებულთა რაოდენობა

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დასაქმებულთა რაოდენობა საწარმოთა ზომის მიხედვით (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ბრუნვა საწარმოთა ზომის მიხედვით (მლნ. ლარი)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

SME წილი მთლიან ბრუნვაში (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

OECD SME პოლიტიკის ინდექსი

წყარო: OECD

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა შრომის თვიური ანაზღაურება

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა გამოშვება (მლნ.ლარი)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

SME წილი მთლიან გამოშვებაში (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი

წყარო: კურსდამთავრებულთა კვლევა - https://vet.ge/api/files/reports/64de44ca17beaa001cf4eebe

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ექსპორტი საწარმოთა ზომის მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოთა ექსპორტი (ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

SME წილი მთლიან ექსპორტში (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგისტრირებულ ახალ საწარმოთა რაოდენობა მფლობელის სქესის მიხედვით (%)

წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საპროცენტო განაკვეთები SME-ზე გაცემულ სესხებზე

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი