ეკონომიკური ეფექტები

ადგილობრივი ელექტრონული კომერცია მლნ ლარი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა საცალო ვაჭრობასთან

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა ჯამურ ელექტრონულ კომერციასთან ელექტრონული კომერცია მოიცავს ყველა სავაჭრო-მომსახურების ობიექტს, გარდა აზარტულ თამაშებისა.

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 06.08.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

გადახდისუუნარობის საქმეების დასრულებულის საშუალო ხანგრძლივობა (წელი)

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 02.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

განსახილველი გადახდისუუნარობის საქმეების რაოდენობა წლის დასაწყისში არსებული დაუსრულებელი საქმეები და მიმდინარე წელს შემოსული ახალი გადახდისუუნარობის საქმეები

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 02/06/2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დასრულებული გადახდისუუნარობის საქმეები

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 02/06/2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ელექტრონული კომერციის ტერმინალების რაოდენობა

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მიმდინარე საქმეების ხანგრძლივობა

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 02.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობა ICT უნარების მიხედვით

წყარო: საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით დასახლების ტიპის მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

როგორია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები? საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების განვითარების ახალი 10-წლიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი.

 • %∆მშპ

  8.8 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ინფლაცია

  12.3 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

 • ექსპორტი/მშპ

  46.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • მიმდინარე ანაგარიშის დეფიციტი/მშპ

  6.9 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ბიუჯეტის დეფიციტი/მშპ

  -4.0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

როგორია ქვეყანაში ეკონომიკისადმი განწყობა? საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI)

საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI) გვიჩვენებს მომხმარებლისა და ბიზნესის განწყობას მათი ფინანსური/კომერციული მდგომარეობის და მოლოდინების შესახებ. G-ESI არის ორი დამოუკიდებელი გამოკითხვის კომბინაცია, რომელსაც რეგულარულად ატარებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი: მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) და ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI).

 • BCI

  15.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • CCI

  -34.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

უცხოური ბარათებით გადახდების წილი ადგილობრივ ელექტრონულ კომერციაში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 08.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალაღება* ბუნებრივი ობიექტებიდან (მლნ მ3) * არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის აღებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყლის გამოყენება (მლნ მ3) *არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გამოყენებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე