ეკონომიკური ეფექტები

როგორია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები? საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების განვითარების ახალი 10-წლიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი.

 • %∆მშპ

  8.8 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ინფლაცია

  12.3 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

 • ექსპორტი/მშპ

  46.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • მიმდინარე ანაგარიშის დეფიციტი/მშპ

  6.9 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ბიუჯეტის დეფიციტი/მშპ

  -4.0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

როგორია ქვეყანაში ეკონომიკისადმი განწყობა? საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI)

საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI) გვიჩვენებს მომხმარებლისა და ბიზნესის განწყობას მათი ფინანსური/კომერციული მდგომარეობის და მოლოდინების შესახებ. G-ESI არის ორი დამოუკიდებელი გამოკითხვის კომბინაცია, რომელსაც რეგულარულად ატარებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი: მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) და ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI).

 • BCI

  15.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • CCI

  -34.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

გადახდისუუნარობის საქმეების დასრულებულის საშუალო ხანგრძლივობა (წელი)

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მიმდინარე საქმეების ხანგრძლივობა

წყარო: ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

განსახილველი გადახდისუუნარობის საქმეების რაოდენობა წლის დასაწყისში არსებული დაუსრულებელი საქმეები და მიმდინარე წელს შემოსული ახალი გადახდისუუნარობის საქმეები

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეაბილიტაციის წილი წამოწყებულ საქმეებში

წყარო: www.ecourt.ge | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022 | შენიშვნა: ძველი კანონის შემთხვევაში, განხილულია ის საქმეები, რომელიც დაიწყო 7/14/2019-დან 3/31/2021-მდე პერიოდში

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დასრულებული გადახდისუუნარობის საქმეები

წყარო: უზენაესი სასამართლო | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სერტიფიცირებული და ავტორიზებული პრაქტიკოსები 2021

წყარო: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, აღსრულების ეროვნული ბიურო | ბოლო განახლების თარიღი: 27.12.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობა ICT უნარების მიხედვით

წყარო: საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით დასახლების ტიპის მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მოსახლეობის წილი ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერცია, წლიური მლნ ლარი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა საცალო ვაჭრობასთან

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ელექტრონული კომერციის ტერმინალების რაოდენობა

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 01.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

უცხოური ბარათებით გადახდების წილი ადგილობრივ ელექტრონულ კომერციაში

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 08.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ადგილობრივი ელექტრონული კომერციის ფარდობა ჯამურ ელექტრონულ კომერციასთან ჯამური ელექტრონული კომერცია მოიცავს ადგილობრივ ელექტრონულ კომერციას და ქართული ბარათებით ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ელექტრონული კომერციის ოპერაციებს.

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი | ბოლო განახლების თარიღი: 06.08.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალაღება* ბუნებრივი ობიექტებიდან (მლნ მ3) * არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის აღებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყლის გამოყენება (მლნ მ3) *არ მოიცავს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გამოყენებულ წყალს.

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საყოფაცხოვრებო სექტორში წყლის დანაკარგები ტრანსპორტირებისას (%) პროცენტული წილი წყალმომარაგების სისტემაში გაშვებული წყლის მოცულობიდან

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ზედაპირული წყლის ობიექტებში (მლნ მ3)

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

დაბინძურებული ჩამდინარე წყალი (%) პროცენტული წილი ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების მოცულობაში

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებზე მიერთებული მოსახლეობა

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული მოსახლეობის წილი

წყარო: საქსტატი | ბოლო განახლების თარიღი: 03.06.2022

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების რაოდენობა (2010-2022)

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების რაოდენობა განმახორციელებელი უწყების მიხედვით

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშები სფეროების მიხედვით

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საჯაროდ ხელმისაწვდომი რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშების წილი

წყარო: ავტორის მიერ დამუშავებული მონაცემები | ბოლო განახლების თარიღი: 28.02.2023

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე