ეკონომიკური ეფექტები

როგორია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები? საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლების ინდექსი (G-EPI)

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინდექსი (G-EPI) წარმოადგენს ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური მონაცემების კომბინაციას და გვიჩვენებს რამდენად არის გადახრილი არსებული მდგომარეობა სასურველისგან. ინდექსის გაანგარიშებაში მონაწილე მაჩვენებლები და მათი სასურველი სიდიდეები შეირჩა საქართველოს სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020-ის მიხედვით. G-EPI-ს გაანგარიშებაში მონაწილეობს 5 მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური ცვლადი.

 • %∆მშპ

  5.5 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • ინფლაცია

  6.7 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • ექსპორტი/მშპ

  48.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • მიმდინარე ანაგარიშის დეფიციტი/მშპ

  12.9 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • ბიუჯეტის დეფიციტი/მშპ

  3.8 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

როგორია ქვეყანაში ეკონომიკისადმი განწყობა? საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI)

საქართველოს ეკონომიკისადმი განწყობის ინდექსი (G-ESI) გვიჩვენებს მომხმარებლისა და ბიზნესის განწყობას მათი ფინანსური/კომერციული მდგომარეობის და მოლოდინების შესახებ. G-ESI არის ორი დამოუკიდებელი გამოკითხვის კომბინაცია, რომელსაც რეგულარულად ატარებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი: მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი (CCI) და ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI).

 • BCI

  31.4 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • CCI

  -18.5 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

IT სერვისების წილი მთლიან ექსპორტში

წყარო: ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

აგრო-ექსპორტი: დსთ vs. ევროკავშირი წილი მთლიან აგრო-ექსპორტში

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

აგრო-ექსპორტის დივერსიფიკაცია აგრო-ექსპორტის დივერსიფიკაციის HHI ინდექსი

წყარო: ISET

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

აგრო-სესხები (მლნ) კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

არარეზიდენტი ინვესტორების წილი მთავრობის ფასიანი ქაღალდების პორტფელში პერიოდის ბოლოს

წყარო: ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ბირჟაზე დაშვებული კორპორატიული ბონდების ბაზრის კაპიტალიზაცია პროცენტულად მშპ-თან (არ მოიცავს EBRD-ის ობლიგაციას)

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ბირჟაზე დაშვებული ლარში დენომინირებული კორპორატიული ბონდები წილი მთლიან კორპორატიულ ობლიგაციებში (არ მოიცავს EBRD-ის ობლიგაციას)

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

ეროვნული დანაზოგების წილი მშპ-ში

წყარო: ფინ. სამინისტრო, საქსტატი, ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მასწავლებლების რაოდენობა კერძო და საჯარო პროფესიულ სასწავლებლებში წყარო: საქსტატი

 • საჯარო

  2291 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

 • კერძო

  1793 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მელიორილებული მიწის ფართობი წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული მიწის ფართობები

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მთავრობის ფასიანი ქაღალდების პორტფელის ფარდობა მშპ-სთან

წყარო: ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ბიზნეს სექტორის მთლიან დასაქმებაში

წყარო: საქსტატი (ძველი მეთოდოლოგია)

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი მთლიან ბიზნეს სესხებში

წყარო: ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი მთლიან გამოშვებაში

წყარო: საქსტატი (ძველი მეთოდოლოგია)

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოებზე დოლარში გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოებზე ლარში გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობა რეგიონების მიხედვით გამოშვება ერთ დასაქმებულზე (ათასი ლარი)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობა სექტორების მიხედვით გამოშვება ერთ დასაქმებულზე (ათასი ლარი)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიულ სასწავლებლებში მიღებული სტუდენტების რაოდენობა წყარო: საქსტატი

 • საჯარო

  11519 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • კერძო

  4113 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიულ სასწავლებლებში მიღებული სტუდენტების რაოდენობა სპეციალობების მიხედვით

 • საჯარო

  301 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

 • კერძო

  442 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით

 • საჯარო

  1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

 • კერძო

  0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

პროფესიული სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა წილი მთლიან ჩარიცხულ რაოდენობაში (სახელმწიფო და კერძო) წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საბაზისო პენსიის ფარდობა საარსებო მინიმუმთან

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო და საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საპატენტო განაცხადების რაოდენობა გამოგონებები და სასარგებლო მოდელები

წყარო: საქპატენტი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საპენსიო დანახარჯების წილი მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა

წყარო: საჯარო რეესტრი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბაზრის კაპიტალიზაცია, პროცენტულად მშპ-თან წლის განმავლობაში აქციებით ვაჭრობის შედეგები (საბირჟო+არასაბირჟო)

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული ემიტენტების (ბონდების და აქციების) რაოდენობა მოიცავს EBRD-ის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებს

წყარო: საქართველოს საფონდო ბირჟა

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე

სტუდენტების რაოდენობა ერთ მასწავლებელზე კერძო და საჯარო პროფესიულ სასწავლებლებში წყარო: საქსტატი

რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ამ ინდიკატორზე