რეფორმვერდიქტი

რეფორმვერდიქტი წარმოადგენს დაინტერესებული მხარეების მიერ რეფორმების ინდივიდუალური შეფასების საშუალო შეწონილ მაჩვენებელს. რეფორმვერდიქტი შედგება შემდეგი კომპონენტების შეფასების მიხედვით:

  • შინაარსი და ადეკვატურობა
  • არსებული ვითარება
  • პროგრესი
  • მოსალოდნელი შედეგები
დროის პერიოდი საერთო ქულა შეჯამება
ეტაპი 2 - ფაზა 3
რეფორმვერდიქტი აერთიანებს რეფორმეტრის მიერ შეფასებულ შემდეგ რეფორმებს: გადახდისუუნარობის რეფორმა, რეგულირების ზეგავლენის (RIA)-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, წყლის რესურსების მართვის რეფორმა, ელექტრონული კომერციის რეფორმა, ტურიზმის რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეფორმა. მიმდინარე რეფორმების ზოგადმა შეფასებამ 7.12 შეადგინა, რაც რეფორმების წარმატებულ მიმდინარეობაზე მიუთითებს. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა გამოსახული, სამი კომპონენტი, შინაარსი და ადეკვატურობა, პროგრესი და მოსალოდნელი შედეგები შეფასებულია, როგორც ძლიერი, ხოლო რეფორმის სფეროში არსებული ვითარება - როგორც ზომიერი.
ეტაპი 2 - ფაზა 2
რეფორმვერდიქტი აერთიანებს რეფორმეტრის მიერ შეფასებულ შემდეგ რეფორმებს: გადახდისუუნარობის რეფორმა, რეგულირების ზეგავლენის (RIA)-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, წყლის რესურსების მართვის რეფორმა, ელექტრონული კომერციის რეფორმა, ტურიზმის რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა. მიმდინარე რეფორმების ზოგადმა შეფასებამ 7.08 შეადგინა, რაც რეფორმების წარმატებულ მიმდინარეობაზე მიუთითებს. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა გამოსახული, სამი კომპონენტი, შინაარსი და ადეკვატურობა, პროგრესი და მოსალოდნელი შედეგები შეფასებულია, როგორც ძლიერი, ხოლო რეფორმის სფეროში არსებული ვითარება - როგორც ზომიერი.