რეაბილიტაციის წილი ახალი და ძველი კანონით წამოწყებულ გადახდისუუნარობის საქმეებში 2023-08-08

გადახდისუუნარობის ახალი კანონით წამოწყებულ საქმეებს შორის 38% სწორედ რეაბილიტაციის რეჟიმით მიმდინარეობდა. აღნიშნული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი შესადარის პერიოდში ძველი კანონით რეგულირებული საქმეებისთვის დაანგარიშებულ ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით, რომელიც მხოლოდ 10%-ს შეადგენდა.