რეფორმა: ელექტრონული კომერციის რეფორმა-ის ეტაპი 2 - ფაზა 1-სთვის

ელექტრონული კომერციის რეფორმა მრავალი სხვადასხვა ასპექტისაგან შედგება
და აერთიანებს დამნერგავი სამთავრობო უწყებების, საჯარო სექტორის დაინტერესებული მხარეების
და კერძო სექტორის სხვადასხვა აქტივობებს