რეფორმა: ელექტრონული კომერციის რეფორმა (2022-07-17)

ელექტრონული კომერციის რეფორმა მრავალი სხვადასხვა ასპექტისაგან შედგება
და აერთიანებს დამნერგავი სამთავრობო უწყებების, საჯარო სექტორის დაინტერესებული მხარეების
და კერძო სექტორის სხვადასხვა აქტივობებს