რეფორმა: გადახდისუუნარობის რეფორმა-ის ეტაპი 2 - ფაზა 1-სთვის

გადახდისუუნარობის რეფორმას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს. სხვა ჩართული მხარეები არიან აღსრულების ეროვნული ბიურო და იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, და ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის
პრაქტიკოსთა ასოციაცია (BRIPA).