რეფორმვერდიქტი

რეფორმვერდიქტი წარმოადგენს დაინტერესებული მხარეების მიერ რეფორმების ინდივიდუალური შეფასების საშუალო შეწონილ მაჩვენებელს. რეფორმვერდიქტი შედგება შემდეგი კომპონენტების შეფასების მიხედვით:

  • არსებული ვითარება
  • პროგრესი
  • მოსალოდნელი შედეგები
დროის პერიოდი საერთო ქულა შეჯამება
ეტაპი 1 - ფაზა 3
ეტაპი 1 - ფაზა 2
2017 წლის 14 დეკემბერს, რეფორმეტრის მეორე ფაზა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით დაიწყო. შედეგად, რეფორმვერდიქტი - მთავრობის ერთიანი შეფასება - მცირედით გაუმჯობესდა და მან 4,80 ქულა შეადგინა. პირველ ფაზაში მთავრობის მაქსიმალური შეფასება 4,75 ქულა იყო.
ეტაპი 1 - ფაზა 1
რეფორმეტრის მიერ შეფასებული რეფორმები: მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, საპენსიო რეფორმა და კიდევ ბევრი სხვა მალე...