რეფორმვერდიქტი: ეტაპი 2 - ფაზა 2

რეფორმვერდიქტი აერთიანებს რეფორმეტრის მიერ შეფასებულ შემდეგ რეფორმებს: გადახდისუუნარობის რეფორმა, რეგულირების ზეგავლენის (RIA)-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, წყლის რესურსების მართვის რეფორმა, ელექტრონული კომერციის რეფორმა, ტურიზმის რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა. მიმდინარე რეფორმების ზოგადმა შეფასებამ 7.08 შეადგინა, რაც რეფორმების წარმატებულ მიმდინარეობაზე მიუთითებს. როგორც ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზეა გამოსახული, სამი კომპონენტი, შინაარსი და ადეკვატურობა, პროგრესი და მოსალოდნელი შედეგები შეფასებულია, როგორც ძლიერი, ხოლო რეფორმის სფეროში არსებული ვითარება - როგორც ზომიერი.

რეფორმვერდიქტის ისტორია