რეფორმა: წყლის რესურსების მართვის რეფორმა-ის ეტაპი 2 - ფაზა 1-სთვის

კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მიღებისთანავე ჩაანაცვლებს
არსებულს, „საქართველოს კანონს წყლის შესახებ“ (რომელიც ძალაშია 1997 წლიდან) და
გახდება წყლის რესურსების მართვის ახალი ჩარჩო დოკუმენტი.